Regulamin współpracy dietetycznej

Definicje

1. Dietetyk – Dietetyk Agata Stawińska, Dietetyk Amalia Szmajda

2. Pacjent – Każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i zamawia lub zamówiła usługę
oferowaną przez Dietetyka

3. Materiały – Wszystkie pliki/dokumenty, które Dietetyk przekazuje Pacjentowi w
trakcie współpracy.

Informacje ogólne

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych
Przez dietetyka Agatę Stawińską oraz Amalię Szmajdę.


5. Każdy Pacjent korzystający z usług dietetycznych oświadcza, że zapoznał się i
akceptuje postanawiania niniejszego regulaminu. Jeżeli pacjent nie zgadza się z
którymś podpunktów dotyczących współpracy, wymagane jest poinformowanie o
tym Dietetyka poprzez e-mail.

Współpraca

1. Mail z ankietą i dzienniczkiem żywieniowym jest wysyłany przez Dietetyka na podany
przez Pacjenta adres mailowy w ciągu 1 dnia roboczego (24h) od dokonania
płatności.


2. Miesiąc współpracy rozpoczyna się w dniu wysłania do pacjenta wszystkich
materiałów przez Dietetyka lub od dnia rozpoczęcia diety i kończy po 30 dniach od
tej daty.


3. By utrzymać ciągłość współpracy (w przypadku chęci dłuższej współpracy) i
otrzymywać kolejne jadłospisy na następny miesiąc, Pacjent powinien przedłużyć
współpracę nie później niż 2 tygodnie przed upływem danego miesiąca współpracy,
tak by umożliwić dietetykowi wykonanie ich na czas.


4. W przypadku pakietów (na 3 miesiące oraz 6 miesięcy współpracy dietetycznej)
jadłospisy na kolejny miesiąc będą wysyłane do Pacjenta najpóźniej 3 dni przed
upływem poprzedniego miesiąca współpracy.

Prawa i obowiązki Pacjenta

1. Pacjent udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji, wypełniając ankietę
przesłaną przez Dietetyka. Pacjent dodatkowo może wypełnić dzienniczek
żywieniowy, który przybliży Dietetykowi codzienny sposób odżywiania Pacjenta i
pomoże ułożyć dostosowany do potrzeb Pacjenta jadłospis.


2. Pacjent powinien rozpocząć stosowanie się do zaleceń dietetycznych i jadłospisu w
ciągu tygodnia od przesłania przez Dietetyka wszystkich potrzebnych materiałów.


3. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać
Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o
ich zmianach.


4. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji
dotyczącej jego stanu zdrowia, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia,
Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta
ułożonej diety.


5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien
skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.


6. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną
przez Dietetyka dietę oraz zdaje sobie sprawę z tego, że pożądane efekty, zależą
głównie od tego, czy stosuje się do zaleceń dietetycznych.


7. Pacjent ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych
pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.


8. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą
poczty e-mail:
dietka.w.pigulce@gmail.com w przypadku współpracy z Dietetyk Agatą Stawińską lub amaliaszmajda@gmail.com w przypadku współpracy z Dietetyk Amalią Szmajdą.

9. Po otrzymaniu diety należy najpierw dokładanie zapoznać się z zaleceniami, aby
uniknąć zadawania niepotrzebnych pytań. W razie, gdyby coś było niejasne, a nie
zostało uwzględnione w zaleceniach, proszę na bieżąco pisać i pytać.


10. Ułożony jadłospis nie podlega zwrotowi.

 

Prawa i obowiązki Dietetyka

1. Dietetyk analizuje ankietę (oraz dziennik żywieniowy) przesłany przez pacjenta i na
ich podstawie układa dopasowany do potrzeb Pacjenta jadłospis. Jadłospis jest
wysyłany do 10 dni roboczych od dnia odesłania ankiety i dzienniczka. W przypadku
Pacjentów, którzy zapisali się z wyprzedzeniem na dany tydzień, jadłospis jest
wysyłany w przeciągu tygodnia, na który się zapisali. W razie uzasadnionej potrzeby
dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą e-mail.


2. Dietetyk zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich powierzonych mu
przez Pacjenta informacji.


3. Po zapoznaniu się z jadłospisem możliwość modyfikacji przepisów lub użytych
produktów jest możliwa do maksymalnie 14 dni od daty rozpoczęcia diety.


4. W przypadku, gdy któryś przepisów z diety nie będzie smakował lub będzie trudność
z jego przygotowaniem, należy zgłosić ten fakt Dietetykowi w jednej wiadomości
(dlatego bardzo ważne jest dokładne określenie swoich preferencji żywieniowych już
w ankiecie).


5. W przypadku jadłospisu 7-dniowego jest możliwość wymiany maksymalnie 5
posiłków, a także 4 produktów.


6. Ilość posiłków co miesiąc się odnawia w przypadku przedłużenia współpracy (co
miesiąc jest możliwość zmiany 5 posiłków i 4 produktów), ale nie sumuje się. Jeśli
Pacjent nie wykorzysta możliwości korekty w ciągu jednego miesiąca, ilość
niewykorzystanych posiłków nie jest dodawana do kolejnego miesiąca.


7. Wszystkie nieodpłatne zmiany w jadłospisach zostaną wykonane do 7 dni roboczych
od otrzymania wiadomości.


8. Dietetyk odpisuje na wiadomości e-mail od poniedziałku do piątku.


9. Dietetyk nie odpowiada na wiadomości w soboty, niedzielę i święta (oprócz sytuacji
wyjątkowych i gdy akurat pracuje w weekend czy święta)


10. Dietetyk ma prawo zerwać współprace z pacjentem, jeśli pacjent nie chce stosować
się do zaleceń oraz w przypadku braku kontaktu ze strony pacjenta (brak raportów,
odpisywania na wiadomości), przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.

Postanowienia końcowe

1. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują
porady lekarskiej. Pacjent, stosując się do nich bierze odpowiedzialność za swoje
działania i stan zdrowia.


2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest
opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu
zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i
doświadczeniu Dietetyka. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji
odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność ciała
ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad
dietetycznych.


3. Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane
indywidualnie dla konkretnego Pacjenta. Zabronione jest rozpowszechnianie ich,
kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez
pisemnej zgody Dietetyka. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i
przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw
autorskich.