regulamin

Postanowienia ogólne i zasady korzystania z Serwisu:

1. Przytoczony regulamin (dalej „Regulamin”) mówi o zasadach i warunkach świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie https://astawinska.pl, zwanym dalej „Serwisem”, pełniącym funkcję sklepu internetowego, w tym reguły i warunki zakupu i dostarczania Produktu.

2. Serwis pozwala Użytkownikom nabywanie udostępnianych Produktów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Właścicielką domeny jest Agata Stawińska, właścicielka firmy Agata Stawińska, ul. Owocowa 1D/B 63-100 Psarskie, NIP: 7851810079, REGON: 387075720, adres e-mail: dietka.w.pigulce@gmail.com

4. Możliwość korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną poprzez Administratora na rzecz Użytkowników.

5. Wszystkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej.

6. Bez zgody Administratora zabrania się kopiowania, powielania lub jakichkolwiek innych wykorzystywań w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści udostępnionych w Serwisie lub z niego wychodzących.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacjach podyktowanych istotnymi względami technicznymi oraz zmiany, która ma na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ochroną praw autorskich czy danych osobowych.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerowania w zmiany w Produkcie celem poprawy jakości, szczególnie celem poprawy błędów.

Zmiany nie mają żadnego wpływu na Produkt zakupiony przed ich udostępnieniem, jedynie na nowe wydania.

Słownik pojęć:

· Administrator – Firma Agata Stawińska. ul. Owocowa 1D/B 63-100 Psarskie, NIP: 7851810079, REGON: 387075720, adres e-mail: dietka.w.pigulce@gmail.com

· Cena – opłata należna za Produkt wysłany za pośrednictwem Serwisu.

· Dane osobowe – Dane Użytkownika Serwisu zgromadzone w trakcie uzupełniania formularza zamówienia oraz w ramach Polityki Cookies.

· E-book, Produkt, Jadłospis dietetyczny – Książka w wersji elektronicznej udostępniona do nabycia na łamach Serwisu, mająca charakter treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym.

· Formularz Zamówienia lub Formularz – oddziałujący formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez wpisanie swoich danych osobowych, akceptację Regulaminu i potwierdzenie złożonego zamówienia.

· Polityka Cookies – Zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka”.

· Pośrednik lub PayPro – Firma PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068 pośrednicząca w systemie płatności za Produkt poprzez serwis www.Przelewy24.pl.

· Serwis – Strona internetowa, która zamieszczona jest na domenie https://astawinska.pl.

· System Informatyczny – Zespół współpracujących ze sobą programów, urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

· Umowa – Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana pomiędzy Zamawiającym a Administratorem.

· Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

· Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

· Użytkownik – Osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

· Zamawiający – Osoba fizyczna, która korzysta Serwisu, która złożyła lub jest w trakcie składania zamówienia.

· Zamówienie – Oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, dążące bezpośrednio do zawarcia Umowy.

Zasady świadczenia usług w zakresie dostarczenia treści cyfrowych:

1. Administrator świadczy na łamach Serwisu usługi polegające na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (E-book).

2. Warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Zamawiającym a Administratorem jest akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego i postępowanie zgodnie z jego zasadami.

3. W celu otrzymania Produktu Zamawiający składa Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i dokonanie stosownej zapłaty.

4. Wypełniając Formularz Zamawiający wpisuje swoje dane osobowe. Licencja na korzystanie z praw autorskich do treści E-booka zostaje wydana na nazwisko podane w Formularzu Zamówienia. Warunkiem otrzymania licencji jest podanie autentycznych danych.

5. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych (i jednoczesna akceptacja tych treści przez Zamawiającego) zostaje zawarta pomiędzy Zamawiającym a Administratorem z chwilą potwierdzenia zamówienia w formularzu zamówienia, co odbywa się poprzez akceptację regulaminu i wybranie opcji „kupuję i płacę”

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności przez Zamawiającego i uzyskanie przez Administratora potwierdzenia tej płatności od Pośrednika. Potwierdzenie odbierane jest automatycznie poprzez działanie Systemu Informatycznego Serwisu.

 

Sposób zapłaty i dostawy:

1. Dokonanie płatności postępuje drogą elektroniczną.

2. Po złożeniu zamówienia i kliknięciu „kupuję i płacę” Zamawiający dokonuje wpłaty na rzecz Administratora poprzez realizację przelewu korzystając z usług świadczonych przez Pośrednika (www.Przelewy24.pl).

3. Realizacja zamówienia odbywa się drogą elektroniczną. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego odpowiedniej wpłaty oraz po otrzymaniu przez Administratora od Pośrednika potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, System Informatyczny Serwisu automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Wiadomość zawiera unikalny link, który po kliknięciu daje możliwość zapisania E-booka na urządzeniu Zamawiającego.

4. Link do E-booka zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej do Zamawiającego jest aktywny przez 7 dni od momentu realizacji zamówienia. Zamawiający ma więc 7 dni na pobranie e-booka na swoje urządzenie.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych danych osobowych, w tym również błędnego lub nieprawdziwego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wpisanie poprawnych danych osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędów Zamawiającego popełnionych podczas procesu dokonywania płatności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Administratora jak działanie lub zaniechanie osób trzecich, tymczasowe nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, opóźnienia po stronie Pośrednika.

7. W razie opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędu Systemu Informatycznego Serwisu, Administrator zobowiązuje się bezzwłocznie wszcząć odpowiednie działania celem naprawy Systemu i zrealizować zamówienie najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) używanym przez Zamawiającego.

Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości, która potwierdza złożenie zamówienia, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.

2. Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (E-book) zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format). E-book może zostać otwarty i odczytany za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader, jak również za pomocą innych bezpłatnych programów i aplikacji dających możliwość odczytu pliku w formacie PDF dostępnych także w wersji dla urządzeń mobilnych.

3. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia zawiera z Administratorem umowę licencyjną na korzystanie z treści cyfrowej (E-book), której zawartość stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Administrator (jako osoba fizyczna Agata Stawińska) jest jednocześnie autorem Utworu (E-booka) i ma prawo udzielenia takiej licencji. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym Regulaminem i Ustawą. Licencja zostaje wydana na imię i nazwisko wpisane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia. Klient ma prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni.

4. E-book jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego.

5. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.

6. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zapisu i powstrzymania się od wymienionych w nim czynności.

7. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Produktu osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjna bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Produktu w jakikolwiek sposób.

8. Zamawiający ma prawo powielania, kopiowania i korzystania z E-booka na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Zamawiającego, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.

Procedura zwrotów i reklamacji:

1.Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi płatności. W tym celu zamawiający kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną na adres dietka.w.pigulce@gmail.com. Jeśli wina nie leży po stronie Administratora, Administrator przekazuje sprawę do Pośrednika (PayPro SA), który rozpatruje ją i kontaktuje się z Zamawiającym w celu wyjaśnienia. 2. Zamawiający ma prawo do reklamacji Produktu w razie uzasadnionej niezgodności z opisem. W tym celu Zamawiający kontaktuje się drogą elektroniczną na adres dietka.w.pigulce@gmail.com celem uzasadnienia i wyjaśnienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji Administrator zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę równą Cenie Produktu w formie przelewu bankowego na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności. 3. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą realizacji zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.

4. Klient w reklamacji powinien wskazać: a) swoje imię i nazwisko, b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia), c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę, d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

5. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji. 6. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał

wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie ton uznał za uzasadnione. 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

 

NEWSLETTER

Użytkownik, który wyrazi taką wolę wypełniając formularz subskrypcji, może skorzystać z newslettera. W ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu oraz działalności Sprzedawcy i tematyki poruszanej na Stronie. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newlettera link.

 

Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Cookies:

1.Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych. W szczególności, Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail) celem Personalizacji E-booka. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Agata Stawińska, właścicielka firmy Agata Stawińska, ul. Owocowa 1D/B 63-100 Psarskie, NIP: 7851810079, REGON: 387075720, adres e-mail: dietka.w.pigulce@gmail.com

3. Zaznaczając stosowną opcję w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu i akceptuje pliki cookies. Pliki typu cookies są zapisywane automatycznie na komputerze Użytkownika, a następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. 4. Administrator celem realizacji zamówienia przekazuje Pośrednikowi (PayPro SA) Dane osobowe Zamawiającego. Tym samym PayPro SA staje się administratorem danych osobowych Zamawiającego. 6. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami częstokroć obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.